Site Index    |    Secretarial    |    Management    |    Affiliates    |    How it Works
Home page > Site Map > Management
Management

President:
CHEN Xuyuan 

Executive Vice President:
CHEN Yingming 

Vice President: 
ZHANG Lili, SONG Yueshun, CHEN Hongxian, XING Luzhen, ZHENG Minghui,HUI Kai, ZHENG Yongen, SHEN Weixing, HU Jianhua 

Secretary General: ZHU Jianhai 

Deputy Secretay General: DING Li

Copyright © chinaports.org All Rights Reserved